HomeAdvisory ModuleController ModuleAudit ModuleCalculate feeOther servicesNews

Ontslagbesluit geldig, maar managementovereenkomst blijft in stand

De bestuurder van een bv wordt ontslagen en gelijktijdig wordt de managementovereenkomst opgezegd.

De voorzieningenrechter komt in deze zaak tot de slotsom dat het ontslag voorshands geldig tot stand is gekomen. Een besluit tot ontslag van een statutair bestuurder heeft in beginsel ook de beëindiging van de managementovereenkomst tot gevolg, omdat de werkzaamheden uit hoofde van de managementovereenkomst doorgaans nauw samenhangen met de hoedanigheid van bestuurder. Een ontslag van de bestuurder maakt uitvoering van de managementovereenkomst dan onmogelijk, zodat ook de managementovereenkomst eindigt.

In deze zaak ziet de voorzieningenrechter echter aanleiding om hiervan af te wijken. Hiertoe is redengevend dat het statutair bestuurderschap in de praktijk geen enkele rol heeft gespeeld bij het invulling geven aan de managementovereenkomst. Niet in geschil is immers dat de werkzaamheden van de (gewezen) bestuurder voor 90% bestaan uit calculatie en dat van het uitvoeren van bestuurderstaken amper of geen sprake is (geweest). Waar partijen altijd een invulling aan de managementovereenkomst hebben gegeven die erop neer kwam de bestuurder nagenoeg geen bestuurderstaken vervulde, kan men de bestuurder nu niet tegenwerpen dat zonder het bestuurderschap geen uitvoering meer kan worden geven aan de managementovereenkomst. Partijen hebben immers zelf de samenhang tussen het bestuurderschap en de managementovereenkomst losgelaten. Gedaagden hebben voorts niet aannemelijk gemaakt dat bestuurder niet meer als calculator aan de slag zou kunnen gaan.

Nu het ontslagbesluit niet aan de opzegging van de managementovereenkomst ten grondslag kan worden gelegd en voorts niet is gebleken van een andere rechtsgeldige opzeggingsgrond, moet worden geoordeeld dat de managementovereenkomst in stand is gebleven. De vordering tot wedertewerkstelling uit hoofde van de managementovereenkomst wordt toegewezen, met dien verstande dat de invulling van de werkzaamheden zal plaatsvinden overeenkomstig de wijze waarop partijen daaraan in de praktijk altijd al invulling hebben gegeven.


Bron: Loonzaken. Dit artikel is gepubliceerd op 1 april 2012. Nadien zijn er geen wijzigingen meer in het artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

Questions?

 


Every other week the most recent articles in your mailbox?

Dutch
Follow us on:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.