HomeAdvisory ModuleController ModuleAudit ModuleCalculate feeOther servicesNews

Geen eigenrisicodrager zonder beschikking

Bedrijven kunnen een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW. Zolang de inspecteur geen beschikking heeft afgegeven, mag een werkgever echter niet aannemen dat hij eigenrisicodrager is.

Een technisch tekenbureau verzoekt de Belastingdienst op 7 maart 2006 schriftelijk om haar met ingang van het jaar 2006 als eigenrisicodrager aan te merken. Daarbij is géén schriftelijke garantie van een bank of verzekeraar overgelegd. De Belastingdienst heeft niet op het verzoek van de vennootschap gereageerd. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 zijn jaarlijks beschikkingen gedifferentieerde premie WAO en WGA afgegeven, waartegen de vennootschap geen bezwaar heeft gemaakt. Bij een boekenonderzoek in 2010 bleek dat de vennootschap premies heeft afgedragen als ware zij eigenrisicodrager. Daarop zijn in 2010 over de jaren 2006 tot en met 2009 naheffingsaanslagen opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt dat het bureau niet voldoet aan de eisen die de wetgever voor de toepassing van het regime van eigenrisicodrager heeft gesteld. Het bureau heeft bij het indienen van het verzoek om eigenrisicodrager te mogen worden niet een garantiestelling bijgevoegd en ook nimmer één aangevraagd. Het bureau heeft geen tegemoetkomende beschikking ontvangen en de loonsom blijft beneden het voor de afgifte van een beschikking vereiste bedrag. Dat door het niet reageren van de Belastingdienst het risico naar de Inspecteur zou zijn overgegaan, mist steun in het recht.

Het bureau is ook nog van mening dat zij zich op basis van het vertrouwensbeginsel als eigenrisicodrager mag gedragen. Het hof verwerpt dat beroep nu geen sprake is van handelingen die bij het bureau een in rechte te honoreren vertrouwen kunnen vestigen. Onvoldoende is het enkele feit dat de inspecteur niet heeft gereageerd op het verzoek van het bureau van 7 maart 2006. Dit is slechts anders indien door bijkomende feiten en/of omstandigheden een niet reageren van de inspecteur als een bewuste standpuntbepaling heeft te gelden.

Bedrijven kunnen een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW. Daarbij moet aan enkele eisen worden voldaan, zoals het meezenden van een garantieverklaring van een bank of verzekeraar. Zolang geen beschikking is afgegeven, kan een werkgever niet aannemen dat hij eigenrisicodrager is. Hij valt zonder beschikking onder het publieke bestel en kan – als sprake is van ziekte – zijn rechten te gelde maken. In dit geval had de Belastingdienst steken laten vallen door niet op de aanvraag te reageren. Maar er moet meer aan de hand zijn om op grond van het vertrouwensbeginsel aan te mogen nemen dat sprake is van eigenrisicodragerschap.


Bron: Loonzaken. Na 4 juli 2013 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

Questions?

 


Every other week the most recent articles in your mailbox?

Dutch
Follow us on:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.